Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Име на заявителя: *
Адрес:*
Телефон: *
Електронна поща: *
Представляващ/а фирма:
ЕИК:
В качеството си на
заявявам искане да бъде съгласуван /одобрен/ проект за поставяне на
Находящ/и се в парцел/имот/: *
Квартал/масив/: *
гр./с.: *
на основание чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.
Дата: 28.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена За имоти за селата - 23 лв. 14 дни
Обикновена За имоти за град Лом - 30 лв. 14 дни
Бърза За имоти за град Лом - 60лв. 7 дни
Бърза За имоти за селата - 46лв. 7 дни
Експресна За имоти за град Лом - 90лв. 3 дни
Експресна За имоти за селата - 69лв. 3 дни

Необходими документи
1. 4.стр. книжа за всички сгради в имота. *
Списък с прикачени файлове:
2. Скица с предложение за виза. *
Списък с прикачени файлове:
3. Скица на имота от СГКК гр. Монтана с нанесени всички сгради. *
Списък с прикачени файлове:
4. Актуално удостоверение за наследници
(при необходимост)
Списък с прикачени файлове:
5. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД