Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 19.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена За жилищни сгради с площ - До 200 кв.м. - 150 лв. 14 дни
Обикновена За жилищни сгради с площ - От 201 кв. м. до 400 кв.м. - 300 лв. 14 дни
Обикновена За жилищни сгради с площ - Над 400 кв.м. - 350 лв. 14 дни
Обикновена За сгради със смесена функция и обща РЗП /жилищна, производствена, обществено обслужваща, търговия/ - До 200 кв.м. - 200 лв. 14 дни
Обикновена За сгради със смесена функция и обща РЗП /жилищна, производствена, обществено обслужваща, търговия/ - От 201 кв. м. до 400 кв.м. - 300 лв. 14 дни
Обикновена За сгради със смесена функция и обща РЗП /жилищна, производствена, обществено обслужваща, търговия/ - Над 400 кв.м. - 400 лв. 14 дни
Обикновена Сгради за производство, търговия и обществено обслужваща функция /без жилищна функция/ - До 200 кв.м. - 250 лв. 14 дни
Обикновена Сгради за производство, търговия и обществено обслужваща функция /без жилищна функция/ - От 201 кв. м. до 400 кв.м. - 350 лв. 14 дни
Обикновена Сгради за производство, търговия и обществено обслужваща функция /без жилищна функция/ - Над 400 кв.м. - 550 лв. 14 дни
Обикновена За линейни обекти - 150 лв./км., мин. 150, макс. 3000 14 дни

Необходими документи
1. Технически паспорт на обекта *
Списък с прикачени файлове:
2. Договор за присъединяване с екплоатационните дружества *
Списък с прикачени файлове:
3. Документ от СГКК гр. Монтана за изпълнени изисквания на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ *
Списък с прикачени файлове:
4. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените стр. продукти със съществуващите изисквания за строежите *
Списък с прикачени файлове:
5. Констативен акт по чл. 176 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения *
Списък с прикачени файлове:
6. Акт Образец №14 приемане на конструкциите *
Списък с прикачени файлове:
7. Разрешение за строеж *
Списък с прикачени файлове:
8. Заверена заповедна книга *
Списък с прикачени файлове:
9. Протокол за определяне на строителна линия и ниво *
Списък с прикачени файлове:
10. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот *
или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД