Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
Моля,:*
Дата: 19.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена За имоти за град Лом - 30 лв. 14 дни
Обикновена За имоти за селата - 23 лв. 14 дни
Бърза За имоти за град Лом - 60лв. 7 дни
Бърза За имоти за селата - 46лв. 7 дни
Експресна За имоти за град Лом - 90лв. 3 дни
Експресна За имоти за селата - 69лв. 3 дни

Необходими документи
1. Копие от скица от предходен план (при възможност). *
Списък с прикачени файлове:
2. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице. *
Списък с прикачени файлове:
3. Удостоверение за наследници *
Списък с прикачени файлове:
4. Актуално или презаверено Решение на ОСЗ - гр. Лом *
Списък с прикачени файлове:
5. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД