Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
Попълни от профила
Трите имена на подателя: *
ЕГН: *
Док. за самоличност вид: *
Номер: *
Издаден от: *
Издаден на: *
Постоянен адрес
Област: *
Община: *
Населено място: *
Район:
Жилищен кв./Улица: *
Блок №/Улица №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:

Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 ИК (списъка на заличените лица) за гласуването при произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

в секция №: *
и да бъда вписан в избирателния списък на секция № (по постоянния ми адрес):: *

ДЕКЛАРИРАМ, че няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

Името и адресът на избирателя се заличават от Списъка на заличените лица и се вписват незабавно в избирателния списък по постоянния му адрес от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.

Заличаването и вписването се обявяват незабавно и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:


Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД