Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя
Попълни от профила
От:: *
ЕГН(БУЛСТАТ):: *
Местоживеене(седалище за ЮЛ)::*
представлявано от (за ЮЛ)::
От::
ЕГН(БУЛСТАТ)::
Местоживеене(седалище за ЮЛ)::
представлявано от (за ЮЛ)::
Господин Кмет,

Моля(им) да ми(ни) бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя, както следва::*
в обхвата на общински пътища /имоти::*
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Определя се според тарифата обявена в Наредба №17 няма

Необходими документи
1. Копие от разрешение за строеж
(ако е приложимо)
Списък с прикачени файлове:
2. Проект или схема за временна организация на движението *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД