Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Попълни от профила
От: *
ЕГН/ЕИК: *
Телефон: *
Адрес:*
Господин Кмете,:
Моля, да ми разрешите да:
Брой дървета:: *
Вид на дърветата:: *
Намиращи се в:
Дърветата се намират на ул./в съседство до/ ::*
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 5 BGN няма

Необходими документи
1. Декларация – съгласие от наследниците
Списък с прикачени файлове:
2. Документ за собственост *
/нотариален акт, решение на Комисия/
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД