Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Регистрация на пчели и пчелни семейства
Закон за пчеларството - чл. 8
Попълни от профила
Име на собственика / Наименование на фирмата: *
Адрес на собственика (седалище):*
ЕГН/Булстат: *
Регистрационен номер на пчелина: *
Aдрес на пчелина:*
Брой на отглежданите пчелни семейства: *
Брой новозакупени семейства и отводки: *
Брой продадени пчелни семейства: *
Брой новосъздадени пчелни семейства: *
Брой зазимени пчелни семейства: *
Дата: 29.11.2021 г.

Необходими документи
1. Копие от документ за собственост *
доказващ собствеността(правото на ползване) на имота, в който е разположен пчелина
Списък с прикачени файлове:
2. Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД