Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2112)
Попълни от профила
От: *
ЕГН/ЕИК: *
Постоянен/Настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Община: *
Област: *
Улица/Жилищен квартал: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното :
Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за строеж при условията на чл. 148 от ЗУТ на обект: *
в собствения ми/ни недвижим имот (притежаваме отстъпено право на строеж), представляващ
УПИ/ПИ: *
Квартал №: *
По плана на: *
С административен адрес:
Град/Село: *
Община: *
Област: *
Улица: *
№: *
Притежавам одобрен технически/работен инвестиционен проект №:
От:
или одобрен идеен проект (извършена е предварителна оценка за съответствие с предвижда-нията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за съгласуваност между отделните части на проекта).
Дата: 28.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 10 BGN няма

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД