Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)
Попълни от профила
Трите имена на подателя: *
ЕГН: *
Док. за самоличност вид: *
Номер: *
Издаден от: *
Издаден на: *
Постоянен адрес
Област: *
Община: *
Населено място: *
Район:
Жилищен кв./Улица: *
Блок №/Улица №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в качеството ми на::

Декларирам, че ще гласувам само веднъж в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.

Дата: 16.10.2021 г.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 30.10.2021 г.

Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за президент или вицепрезидент, издадено от ЦИК; удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от ЦИК; копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.

Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.

Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната, и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.

Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия му адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. Общинската администрация по настоящия адрес на избирателя го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“ се вписва „издадено УГДМ“.

Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД