Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Попълни от профила
От: *
ЕГН: *
Управител на: *
Адрес на управление: *
Код по Булстат: *
Телефон: *
Уважаема г-жо Кмет,

Притежавам лицензия (издадена ат МТС) №: *
Обръщам се към Вас с искане да ми бъде издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината за
броя МПС, съгласно списъка на регистрираните автомобили.
Дата: 28.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 20 лв. годишно, не се дължи ДДС един месец

Необходими документи
1. .Служебна бележка за липса на задължения към общината и квитанция за платена такса от каса ”Приходи „ *
за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
Списък с прикачени файлове:
2. Удостоверение за липса на задължения към общината *
на превозвача
Списък с прикачени файлове:
3. Удостоверение за липса на задължения за данъци и осигурителни вноски *
освен ако не са отсрочени или разсрочени по реда на ДПК или КСО от ТД на НАП - на превозвача
Списък с прикачени файлове:
4. Удостоверение за липса на задължения към общината *
на данъчно задълженото лице
Списък с прикачени файлове:
5. Документ, удостоверяващ платен дължим данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който се издава разрешението *
Списък с прикачени файлове:
6. Документ, осигуряващ платена такса за издаване на разрешение за таксиметров превоз *
Списък с прикачени файлове:
7. Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски *
освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване
Списък с прикачени файлове:
8. Паспорт за регистрация на таксиметровия апарат *
/страница ,от която е видно: рег.№ на автомобила и кое е данъчно задълженото лице/
Списък с прикачени файлове:
9. Копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил“, валидни за община Раднево *
Списък с прикачени файлове:
10. Регистрационни талони на автомобилите *
Списък с прикачени файлове:
11. Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил *
и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил /Приложени №6 В към чл.8, ал.8, т.3 от Наредба №32 от 1999г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства/
Списък с прикачени файлове:
12. Списък на регистрираните автомобили, с които се кандидатства, за разрешение *
Списък на регистрираните автомобили, с които се кандидатства, за разрешение
Списък с прикачени файлове:
13. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД