Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ИСКАНЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
Попълни от профила
Име:: *
Адрес за кореспонденция: *
ЕГН/ЛНЧ или Служебен № от регистъра:
Номер на документа за самоличност: *
Издадена от: *
Издадена на: *
За юридическо лице или едноличен търговец
Булстат:
Моля,да ми бъде издаден следния документ:
Описание на необходимия документ::
Исканото удостоверение ми е необходимо пред:: *
Дата: 29.11.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена за копие от подадена данъчна декларация 5 лв 7 дни
Обикновена за дубликат от квитанция за платен данък - 5,00 лв 7 дни
Обикновена за удостоверение за платен данък върху наследствата - 5 лв 7 дни
Обикновена за разпечатка за задължения по местни данъци и такси - 5,00 лв./бр 7 дни
Бърза за копие от подадена данъчна декларация 10 лв 24 часа
Бърза за удостоверение за платен данък върху наследствата 10 лв 24 часа

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
(при необходимост)
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД Съгласен/на съм Община Разлог да обработва и съхранява личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Таксите са определени с Наребда за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.