Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)
Попълни от профила
Трите имена на подателя: *
ЕГН: *
Док. за самоличност вид: *
Номер: *
Издаден от: *
Издаден на: *
Постоянен адрес
Област: *
Община: *
Населено място: *
Район:
Жилищен кв./Улица: *
Блок №/Улица №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:

Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

за избирателна секция: *
гр./с.: *

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Дата: 16.10.2021 г.

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

Решението може да се обжалва пред съответния административен съд в двудневен срок от обявяването му.

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.

Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно, включително се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД