* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Севлиево
БУЛСТАТ:
000215889
Седалище:
гр.Севлиево,пл. "Свобода" № 1
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
Център за административно обслужване и Дирекция "Приходи от местни данъци и такси" работят без прекъсване от 12.30 до 13.00 ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
sevlievo@sevlievo.bg
Телефон:
0675/396 114;
Адрес:
5400 гр.Севлиево,пл. "Свобода" № 1
Официална интернет страница:
www.sevlievo.bg

Допълнителна информация

Подаване на предложения, сигнали и жалби:

5400 гр.Севлиево, пл."Свобода" № 1

Контакти: тел.0675/396 122; 0675/396 132 - Център за административно обслужване/Деловодство

Ел.поща: delovodstvo@sevlievo.bg

Обжалване на действията на органа и на издаваните от него актове: Обжалването на издаваните от органа актове и неговите действия се извършва по реда на действащото законодателство.

Телефон за информация, консултация и помощ за предоставяните услуги: 0675/396 122; 0675/396 132