Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
М О Л Б А
Попълни от профила
От: *
ЕГН, Паспортни данни: *
С постоянен адрес:*
Тел. за контакт: *
Електронна поща: *
Наименование и седалище на юридическото лице:
ГОСПОДИН КМЕТ,
Моля на основание чл. 40, ал.3 от ППЗОС да ми бъде издадено удостоверение за недвижим имот,
находящ се: *
парцел: *
Квартал: *
По плана на гр./с.: *
че същият е /не е/ частна или публична общинска собственост.
Удостоверението следва да послужи пред:*
Дата: 20.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 5.00 лв.на имот 14 дни

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД