Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Име Презиме Фамилия:: *
Булстат:
ЕГН: *
Представител на:
Данъчен №:
Адрес на управление
Община:
Пощенски код: *
Населено място: *
Ж.К./кв.:
Улица:
№:
Блок:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Телефон: *
Факс/Телекс:
Средство за подслон или място за настаняване, подлежащо на категоризиране:
Адрес на туристическия обект (населено място,булевард/площад/улица,№,телефон/и): *
Вид на обекта: *
Категория,за която се кандидатства: *
Брой стаи: *
Дата: 20.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 150 BGN 14 дни

Необходими документи
1. Формуляр по образец *
Изтегли и попълни от тук
Списък с прикачени файлове:
2. Копие от документ удостоверяващ промяна в обстоятелствата *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД