Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на „Винетен стикер за Синя зона“, „Зона за локално платено паркиране“ на МПС по постоянен адрес на основание чл.17, ал.1 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на МПС
Попълни от профила
От: *
ЕГН: *
С постоянен адрес:*
Телефон за връзка: *
Електронна поща: *
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Заявявам, че желая да ми бъде издаден стикер за локално платено паркиране по постоянен адрес в обхвата на зоната за платено паркиране „Синя зона”, за
Подзона: *
За автомобил с марка: *
Модел: *
С рег. №: *
за срок от: *
Считано от: *
На посоченият адрес, автомобила е:
Желая да получа стикера от:
Дата: 29.11.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Цена за месец на Паркиране на МПС по постоянен адрес: - За един автомобил 10,00 лева на месец. - За втори автомобил на същия адрес – двоен размер – 20,00 лева на месец. - За всеки следващ автомобил – троен размер – 30,00 лева на месец. Цена за година на Паркиране на МПС по постоянен адрес: - За един автомобил 70,00 лева. - За втори автомобил на същия адрес – двоен размер – 140,00 лева. - За всеки следващ автомобил – троен размер – 210,00 лева. - За издаване на дубликат на абонаментна карта/стикер 10,00 лв. 14 работни дни

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:
2. Регистрационен талон на автомобила *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД