Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил,
че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
Попълни от профила
Трите имена на подателя: *
ЕГН: *
Док. за самоличност вид: *
Номер: *
Издаден от: *
Издаден на: *
Постоянен адрес
Област: *
Община: *
Населено място: *
Район:
Жилищен кв./Улица: *
Блок №/Улица №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:

Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

и да бъда вписан в избирателния списък на секция № (по постоянния ми адрес):: *

Декларирaм, че няма да гласувам на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Името и адресът на избирателя се заличават от Списъка на заличените лица и се вписват незабавно в избирателния списък по постоянния му адрес от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.

Заличаването и вписването се обявяват незабавно и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД