Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МП"
Заявление за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им
От: *
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/ БУЛСТАТ: *
Постоянен адрес/Седалище:*
Адрес за кореспонденция:*
Чрез:
ЕГН:
От:
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/ БУЛСТАТ:
Постоянен адрес/Седалище:
Адрес за кореспонденция:
Уважаеми Господин Кмете,
Заявявам, че с декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството им с вх. №:
съм декларирал в отдел "Местни приходи", следния вид и брой необходими съдове:*
за недвижим имот, находящ се в
Гр./с.: *
Ул.: *
Заявявам, че декларирания/те от мен: *
съдове са доставени
или заявявам допълнителна доставка на: *
бр. съдове.
Запознат съм със заповедта на Кмета в изпълнение на чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
Запознат съм с Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
Забележка: Когато имотът е в съсобственост, всеки от съсобствениците/ползвателите е необходимо да подаде декларация/съответно заявление/.
Дата: 20.01.2022 г.

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.