Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ИСКАНЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
Попълни от профила
Име:: *
Адрес за кореспонденция: *
ЕГН/ЛНЧ или Служебен № от регистъра:
Номер на документа за самоличност: *
Издадена от: *
Издадена на: *
За юридическо лице или едноличен търговец
Булстат:
Моля,да ми бъде издаден следния документ:
Описание на необходимия документ::
Исканото удостоверение ми е необходимо пред:: *
Дата: 29.11.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена за копие от подадена данъчна декларация - 3,00 лв. От 1 до 7 дни
Обикновена за удостоверение за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси - 2,00 лв. От 1 до 7 дни
Обикновена за удостоверение за декларирани данни - 2,00 лв. От 1 до 7 дни
Обикновена за разпечатка за задължения по местни данъци и такси - 2,00 лв. От 1 до 7 дни
Обикновена за удостоверение за платен данък върху наследствата - 1,00 лв. От 1 до 7 дни
Обикновена за дубликат от квитанция за платен данък - 1,00 лв. От 1 до 7 дни

Необходими документи
1. Документ за самоличност *
Списък с прикачени файлове:
2. Нотариално заверено пълномощно
Когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.