Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име: *
Презиме: *
Фамилия: *
E-mail: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Телефон: *
Допълнителен телефон:
Пощенски код: *
Област: *
Община: *
Населено място: *
Постоянен адрес: *
док. за собстеност/договор за наем: *
Собствено:
Бащино:
Фамилно:
Роден(а) на:
Гражданство:
Месторождение:
Местоживеене /община, населено място, област/:
док. за собстеност/договор за наем:
Собствено:
Бащино:
Фамилно:
Роден(а) на:
Гражданство:
Месторождение:
Местоживеене /община, населено място, област/:
док. за собстеност/договор за наем:
в имот №: *
п-л №: *
в кв. №: *
гр./с: *
мест/маx: *
община: *
Адрес: *
Дата: 20.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 30 лв 14 ден

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:
2. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
3. Оригинална скица за проектиране *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.