Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
От: *
ЕГН: *
ЛНЧ:
ЕИК по БУЛСТАТ:
ЕИК по ЗТР:
Адрес:*
Телефон: *
Факс:
Адрес на електронна поща: *
Желая да ми бъде издадено удостоверение за семейно положение, което се отнася
Име (когато е за друго лице):
ЕГН (когато е за друго лице):
При заявяване на многоезично стандартно удостоверение, съгласно Регламент ((ЕС) № 2016/1191) изберете държава и езика на получаващата държава:
Дата: 21.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 2 лв 3 дни
Обикновена + многоезично стандартно удостоверение + 7 лв. - общо 9 лв. 3 дни
Бърза 3 лв 2 дни
Бърза + многоезично стандартно удостоверение + 10 лв. - общо 13 лв. 2 дни
Експресна 4 лв в рамките на работния ден
Експресна + многоезично стандартно удостоверение + 15 лв. - общо 19 лв. в рамките на работния ден

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улъномощаване
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Моля потвърдете:

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.