Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Заявление-декларация отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете
Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян (приет с Решение на Общински съвет Троян № 841/19.02.2015 г.).; Чл. 24 от Вътрешните правила за административното обслужване в община Троян.
От: *
ЕГН: *
Тел. за контакт: *
Постоянен адрес
гр./с.: *
Община: *
Област: *
Улица: *
Настоящ адрес
гр./с.: *
Община: *
Област: *
Улица: *
Данни за вторият родител или осиновител:
ЕГН:
Постоянен адрес
гр./с.:
Община:
Област:
Улица:
Настоящ адрес
гр./с.:
Община:
Област:
Улица:

УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ЖО КМЕТ,

Моля, да ни бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото или осиновеното ни дете: *
родено/осиновено на : *
в размер на 300 (триста) лева, съгласно решение № 901, протокол № 41 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Троян.
ДЕКЛАРИРАМЕ
следните обстоятелства
1. Детето е: *
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
4. Не съм/сме лишен/и от родителски права и родителските ми/ни права не са ограничени.
5. Имам/ме непрекъснати здравно осигурителни права.
6. Нямам/ме задължения към община Троян.
Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:
2. Справка/служебна бележка/удостоверение за банкова сметка на родител/осиновител *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.