Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Заявление за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.; Чл. 16 и чл.16а от Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Троян.; Чл. 54а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.; Чл. 24 от Вътрешните правила за административното обслужване в община Троян.
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение
на пътни превозни средства
/ Комплексна административна услуга/
(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2035)
От: *
ЕГН: *
Телефон: *
Живущ в:*
Представляващ фирма:
Регистрирана в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,
Моля да ми бъде/ат издаден/и пропуск/и за: *

МПС /регистрационен номер/:
Дата: 20.01.2022 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена Годишна – 120лв. (в случаите по т. 1) 7 дни
Обикновена Годишна – 280лв. (в случаите по т. 2); 7 дни
Обикновена Шестмесечна – 70лв. (в случаите по т. 1) 7 дни
Обикновена Шестмесечна – 150лв. (в случаите по т. 2) 7 дни
Обикновена Тримесечна - 40лв. (в случаите по т. 1) 7 дни
Обикновена Тримесечна - 70лв. (в случаите по т. 2) 7 дни
Обикновена Месечна - 15лв. (в случаите по т. 1) 7 дни
Обикновена Месечна - 35лв. (в случаите по т. 2) 7 дни

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.