Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
З А Я В Л Е Н И Е
за ползване на търговска марка на администрацията
Попълни от профила
От: *
ЕГН: *
Живущ/а/ на адрес::*
Представител на: *
Адрес на управление:*
Код по ЕИК: *
Телефон: *
УВАЖАЕМИ/А/ ГОСПОДИН/ЖО/ КМЕТ,
Желая, да ми бъде издадено разрешение за ползване на търговска марка на администрацията за срок от:
Списък на дейности, за които ще използвам търговската марка:*
Дата: 29.11.2021 г.

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.