Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Доставка на храна, хранителни продукти и вещи от първа необходимост
От: *
ЕГН: *
Лична карта №: *
Издадена от: *
Издадена на: *
Постоянен адрес:*
Настоящ адрес (копие на "Постоянен адрес", ако съвпада):*
Телефон за връзка: *
Електронна поща: *
Данно за настойник/попечител:
ЕГН:
Лична карта №:
Издадена от:
Издадена на:
Постоянен адрес:
Настоящ адрес (копие на "Постоянен адрес", ако съвпада):
Телефон за връзка:
Електронна поща:
Желая да ползвам следните социални услуги::*
Дата: 29.11.2021 г.

Необходими документи
1. Удостоверение за настойничество/попечителство
в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение
Списък с прикачени файлове:
2. Други медицински документи - актуална епикриза и др
Списък с прикачени файлове:
3. Медицински протокол на ЛКК
Списък с прикачени файлове:
4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК
(копие)
Списък с прикачени файлове:
5. Попълнена бланка за услуга *
Списък с прикачени файлове:
6. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Предоставените от вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас, на основание чл.6, т.1, б. “д“, предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Не предоставянето на личните ви данни за целите на настоящата административна услуга, може да доведе до прекратяване на производството.