Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
З А Я В Л Е Н И Е
От:
ЕГН:
Адрес:
Телефон:
От:
ЕГН:
Адрес:
Телефон:
От Фирма:
Булстат:
Адрес на фирмата:
Телефон:
Чрез:
Искам/ме да бъде издадено удостоверение , че имот представляващ:*
Поземлен имот пл. № : *
с идентификатор: *
землище: *
парцел № УПИ: *
квартал №: *
По плана на гр.: *
Намиращ се на адрес:*
не е общинска собственост
Удостоверението е необходимо да послужи пред: *
Дата: 21.10.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 7 BGN 7 работни дни
Бърза 14 BGN 3 работни дни

Необходими документи
1. Актуална скица *
Списък с прикачени файлове:
2. Строителни книжа *
Списък с прикачени файлове:
3. Удостоверение за наследници
при необходимост
Списък с прикачени файлове:
4. Актуален документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД