Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица
преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
Попълни от профила
Трите имена на подателя: *
ЕГН: *
Док. за самоличност вид: *
Номер: *
Издаден от: *
Издаден на: *
Постоянен адрес
Област: *
Община: *
Населено място: *
Район:
Жилищен кв./Улица: *
Блок №/Улица №: *
Вход:
Етаж:
Апартамент:

Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В секция № : *
В гр./с.: *

тъй като основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е отпаднало.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):

1.:
2.:
3.:

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.

Дата: 16.10.2021 г.

Заявлението се подава до общинската администрация от избирател, включен в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) до предаване на избирателните списъци на СИК.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета/кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

След изключването на избирателя от списъка на заличените лица имената и адресът му се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.

Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Необходими документи
1. Документи доказващи твърдението *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД