* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Якоруда
БУЛСТАТ:
000025039
Седалище:
2790 гр.Якоруда ул."Васил Левски"№1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
гъвкаво работно време

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
oba_yda@abv.bg
Телефон:
07442/2315, факс.07442/2328, 23-28
Адрес:
2790 гр.Якоруда ул."Васил Левски"№1
Официална интернет страница:
http://yakoruda-municipality.bg/