ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица
преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 - 6 от Изборния кодекс)
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Док. за самоличност вид
Номер
Издаден от
Издаден на
Постоянен адрес:
Област
Община
Населено място
Район
Жилищен кв./Улица
Блок №/Улица №
Вход
Етаж
Апартамент
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК за гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
в секция №  ,
гр./с., 
тъй като основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1: 
 
2: 
 
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Дата: 23.03.2017 г.
************************************************************************************************************
Заявлението може да се подаде от всяко лице, включено в Списъка на заличените лица.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета/кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.
След изключването на избирателя от Списъка на заличените лица имената и адресът му се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
Прилагам следните документи: