Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издаване на удостоверение за наследници
  чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
  чл.88, ал.1 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
  чл.40, ал.1 и чл.53 от ЗГР
  5
  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
  чл.40, ал.1 и чл.88, ал.1 от ЗГР
  6
  Издаване на удостоверение за раждане –дубликат
  чл.88, ал.1 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –дубликат
  чл.88, ал.1 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  8
  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
  чл.40, ал.1 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  9
  Издаване на удостоверение за семейно положение
  чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  10
  Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина
  чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  11
  Издаване на удостоверение за родствени връзки
  чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  12
  Приемане на адресна карта за настоящ адрес на български граждани
  чл.96, ал.1 от ЗГР
  13
  Приемане на заявление за постоянен адрес от български гражданин
  чл.95 от ЗГР
  14
  Издаване на удостоверение за постоянен адрес
  чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  15
  Заверка на удостоверение за постоянен адрес
  чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  16
  Издаване на удостоверение за настоящ адрес
  чл.24, ал.2, чл.91 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  17
  Заверка на удостоверение за настоящ адрес
  чл.24, ал.2, чл.91 и чл.106 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  18
  Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и настоящ адрес
  чл.98, ал.1 и чл.99 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  19
  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
  чл.106 от ЗГС и Правилника за легализациите, заверките и преводите
    Услугата се заплаща
  20
  Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние
  чл. 80 и чл.88 от ЗГР
    Услугата се заплаща
  21
  Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
  чл.69, чл.70 и чл.72 от ЗГР
  22
  За постоянен адрес на чужди граждани от страни членки на Европейския съюз или със статут на разрешено пребиваване на територията на община Струмяни
  23
  За искане на ЕГН граждани от страни членки на Европейския съюз, които вече са придобили българско гражданство с Указ на Президента, или със статут на разрешено пребиваване
  24
  За постоянен адрес на чужди граждани от страни извън Европейския съюз или със статут на разрешено пребиваване на територията на община Струмяни и присвояване на ЕГН на български гражданин
  26
  Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”
  чл.11 отЗГР
  27
  Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
  указания на ГД ГРАО
    Услугата се заплаща
  28
  Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданската регистрация
  29
  Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години
  30
  Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции
  6666
  Тестова електронна услуга
  Тест на портала
    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
  чл. 13ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на разрешение за строеж на ограда
  чл.148, във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  3
  Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план
  чл.124 и чл. 134 от ЗУТ
    Услугата се заплаща
  4
  Приемане и одобрение на проект за подробен устройствен план:
  чл.129 от ЗУТ
    Услугата се заплаща
  5
  Разглеждане молба в Общински експертен съвет:
  чл.127, ал.3 и чл.129 от ЗУТ
    Услугата се заплаща
  6
  За допускане изработването и одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите.
  чл. 150 от Закона за устройство на територията
  7
  Приемане и заверяване на екзекутивна документация.
  чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175 Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  8
  Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез Общински експертен съвет.
  чл. 148 ал. 2 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  9
  Издаване на удостоверение за търпимост
  § 16 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  10
  Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
  чл. 5 ал. 3 от Наредба № 6 от22 май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България
    Услугата се заплаща
  11
  Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация,издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV категория:
  чл. 177 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  12
  Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация,издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V категория:
    Услугата се заплаща
  13
  Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
  чл. 16 ал. 5 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  14
  Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура:
  чл. 194 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  15
  Издаване на скица за недвижим имот
  §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър
    Услугата се заплаща
  16
  Издаване виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
  чл. 140 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  17
  Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли6 месеца
  чл. 35, ал. 1 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри във връзка с §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър
    Услугата се заплаща
  18
  Заверка на протоколи при определяне на строителна линия и ниво при откриване на строителна площадка
  чл. 157 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  19
  Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
    Услугата се заплаща
  20
  Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
    Услугата се заплаща
  21
  Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
  чл. 56 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  22
  Издаване на разрешение за строеж /акт за узаконяване/, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
  чл. 148 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  23
  Съгласуване на идейни и работни инвестиционен проекти по чл. 145 от ЗУТ
  чл.145 от ЗУТ
    Услугата се заплаща
  24
  Одобряване на изгубен но възстановен инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – работни проекти
  чл.145, ал. 5 от ЗУТ
    Услугата се заплаща
  25
  Удостоверение за доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект
  чл.202 от ЗУТ
    Услугата се заплаща
  26
  Издаване на разрешение за строеж в земеделска земя от горския фонд без промяна предназначението на земята
  чл.12 ал.3 от ЗУТ във връзка с 59 ал. 2 и 8 ал.3 от ЗУТ
    Услугата се заплаща
  27
  Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда
  чл.15, ал.2 от Наредба № 5, ДВ бр.7 от 2007г.
    Услугата се заплаща
  28
  Издаване на разрешение за заварен строеж съгласно § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория:
  § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV...
    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, актове и договори.
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка
    Услугата се заплаща
  4
  Изготвяне на покани, грамоти, честитки
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверения на образец УП-2 и УП-3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж.
  Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Изготвяне на образец УП-2 - по чл.5, ал.7 от КСО. Изготвяне на Обр.3 - по чл.5, ал.7 от КСО
    Услугата се заплаща
  6
  Нотариално удостоверяване на дата иподпис.
  чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
    Услугата се заплаща
  7
  Нотариално удостоверяване съдържанието на документи без определен материален интерес върху първия екземпляр:
  чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
    Услугата се заплаща
  8
  Нотариално удостоверяване верността на препис и извлечение от документи и книжа.
  чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
    Услугата се заплаща
  10
  Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решение, протоколи и други документи
  чл.62,ал.2 от Закона за общинската собственост.
    Услугата се заплаща
  11
  Заверяване на молба-декларация по обстоятелствена проверка
    Услугата се заплаща
  12
  Издаване на удостоверение, че имота не е общинска собственост
  чл.5 от Закона за общинската собственост.
    Услугата се заплаща
  13
  Ползване на сгради общинска публична собственост по населени места
    Услугата се заплаща
  14
  Средногодишно арендно плащане на декар общинска земя/нива, ливада, пасище и мери/
    Услугата се заплаща
  16
  Ползване на зали за граждански ритуали
    Услугата се заплаща
  17
  Годишна наемна цена на декар общинска земя
    Услугата се заплаща
  18
  Издаване на копия от документи за разпореждане с общинската собственост /продажба, замяна, право на строеж,делба/.
    Услугата се заплаща
  19
  Удостоверение за идентичност на поземлен имот
    Услугата се заплаща
  20
  Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж, започнали или завършвали строителството в 5 годишен срок, за един кв.м. съобразно функционалния тип на населеното място, които попадат както следва.
    Услугата се заплаща
  21
  Отдаване под наем на свободни общински терени и общински недвижими имоти
    Услугата се заплаща
  22
  Закупуване на общински имот
    Услугата се заплаща
  23
  Справка по актовите книги (чл.62, ал.2 от ЗОС)
  24
  Справка за възстановена собственост върху недвижим имот
  25
  Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост
 • 1
  Продажба на тръжни книжа по ЗОС, ЗОП и НВМО:
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на заповед за категоризация на търговски обект
  чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на заповед за работно време
    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за едно транспортно средство:
  чл.5 от Наредбата за специално ползване на пътищата и Наредбата за управление на общинските пътища, приета от ОбС Струмяни
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на разрешение за таксиметров превозна пътници с леки автомобили
  чл. 24 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превозна пътници
    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи (табла,табели, билбрдове и др.п.):
  чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията
    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на удостоверения за частна ветеринарно-медицинска практика
  чл.19 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност
    Услугата се заплаща
  8
  Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали
  чл. 9,ал. 2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
    Услугата се заплаща
  9
  Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали
    Услугата се заплаща
  10
  Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
  чл.49 във връзка с чл.10, ал.3, т.6 от Закона за туризма
 • 1
  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
  чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот или на незавършено строителство имот
  чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на удостоверение за облагане с данък наследство
  чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверение за данни, деклариранипо Закона за местните данъци и такси
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средство
  Глава втора, раздел IV от Закона за местните данъци и такси
    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
  Глава втора, раздел I и Глава трета, раздел I от Закона за местните данъци итакси
    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на дубликат от подадени данъчнидекларации
  Глава втора от Закона за местните данъци и такси
    Услугата се заплаща
 • 1
  Обявяване на инвестиционно намерение по реда на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда
    Услугата се заплаща
  2
  Приемане на молби-декларация за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства – безплатно.
  чл.8 от Закона за пчеларството
  3
  Регистрация на кучета
  Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Струмяни; чл.174 и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
    Услугата се заплаща
  4
  Разрешение за отсичане на дърва от собствена нива
  чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверения и служебни бележка, касаещи земеделски земи
    Услугата се заплаща
  6
  Регистрация на превозно средство теглено с животинска тяга
  чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата; Наредба за регистрация и отчет на пътните превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Струмяни
    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на дубликат на изгубено или повредено свидетелство за регистрация на пътно превозно средство, теглено с животинска тяга
  чл.6, ал.2 от Наредба за регистрация и отчет на пътните превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Струмяни
    Услугата се заплаща
  8
  За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък
    Услугата се заплаща
  9
  Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета
  чл. 31, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
    Услугата се заплаща
  10
  Издаване на разрешение за кастрене, преместване и премахване на дървета по чл.62, ал.10 от ЗУТ
  чл.62, ал.10 от ЗУТ
    Услугата се заплаща