* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Аксаково
БУЛСТАТ:
000093385
Седалище:
гр.Аксаково ул."Г.Петлешев" №58 б
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Работното време е 8 часа от 08.00 ч. до 17.00 ч. с обедна почивка 1 час от 12.00 ч. до 13.00 ч. В Центъра за услуги и информация служителите ползват обедната си почивка стъпаловидно с цел осигуряване на непрекъснато обслужване на граждани от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
aksakovo@mail.orbitel.bg
Телефон:
762040
Адрес:
9154 гр.Аксаково ул."Г.Петлешев" №58 б
Официална интернет страница:
http://www.aksakovo.net