Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за категоризиране на място за настаняване
1. Данни за заявителя
1.1. Наименование на търговеца: *
1.2. ЕИК: *
2. Адрес на заявителя
2.1. Държава: *
2.2. Община: *
2.3. Пощенски код: *
2.4. Населено място: *
2.5. Район/квартал:
2.6. Булевард/площад/улица:
2.7. №:
2.8. Блок:
2.9. Вход:
2.10. Етаж:
2.11. Апартамент:
2.12. Телефон: *
2.13. Факс:
2.14. Е-mail: *
3. Адрес за кореспонденция, електронна поща или факс : *
3.1. Държава:
3.2. Община:
3.3. Пощенски код:
3.4. Населено място:
3.5. Район/квартал:
3.6. Булевард/площад/улица:
3.7. №:
3.8. Блок:
3.9. Вход:
3.10. Етаж:
3.11. Апартамент:
3.12. Телефон:
3.13. Факс:
3.14. Е-mail:
4. Представителство на заявителя
4.1. Име, презиме, фамилия:
4.2. Качество на представляващия:
4.3. Телефон/факс:
4.4. Е-mail:
5. Вид на заявление-декларацията: *
6. Данни за обекта
6.1. Наименование на обекта: *
6.2. Тип място за настаняване по класове
Клас „А“: *
Клас „Б“: *
6.3. Капацитет на обекта
Брой легла:
Брой стаи:
Брой стаи:
Брой стаи с едно легла:
Брой стаи с две легла:
Брой стаи с три легла:
Брой стаи с четири легла:
6.4. Заведения за хранене и развлечения в обекта: *
Брой:
Вид:
6.5. Период на експлоатация: *
6.6. Категория, която се заявява: *
6.7. Настояща категория: *
7. Адрес на обекта
7.1. Община: *
7.2. Пощенски код: *
7.3. Населено място: *
7.4. Район/квартал:
7.5. Булевард/площад/улица: *
7.6. №: *
7.7. Телефон:
7.8. Факс:
7.9. Е-mail:
8. Данни за собствеността:*
9. Данни за персонала
9.1. Общ брой: *
Целогодишно заети: *
Сезонно заети: *
9.2. Справка за образование, езикова квалификация и стаж
Управител на обекта
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
Заместник-управител
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
Главен готвач/сладкар
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
Заместник главен готвач/слад-кар
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
Готвач/сладкар
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
Салонен управител
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
Сервитьор
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
Барман
Брой лица: *
Образование: *
Квалиф. и преквал. курсове и/или стаж за управителя: *
Езикова квалификация: *
10. Други обстоятелства
10.1. Търговецът намира ли се в производство по несъстоятелност или ликвидация?
Лицето в ликвидация ли е? (отнася се за лицата, които не са търговци):
10.2. Собственик на обекта: *
Наименование:
ЕИК/ЕГН:
Адрес, телефон, e-mail:
10.3. Лице, извършващо дейност в обекта: *
Наименование:
ЕИК/ЕГН:
Адрес, телефон, e-mail:
Дата: 06.02.2023 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена до 30 стаи - 500 лв. няма
Обикновена от 31 до 150 стаи - 1200 лв. няма
Обикновена от 151 до 300 стаи - 1900 лв. няма
Обикновена от 301 до 500 стаи - 2800 лв. няма
Обикновена над 500 стаи - 5000 лв няма
Обикновена до 20 стаи - 200 лв. няма
Обикновена от 21 до 40 стаи - 400 лв. няма
Обикновена от 41 до 60 стаи - 940 лв. няма
Обикновена от 61 до 100 стаи - 2000 лв. няма
Обикновена над 100 стаи - 4000 лв. няма
Обикновена за едно легло - 10 лв. няма
Обикновена за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10 лв. няма
Обикновена за място на палатка в къмпинг - 10 лв. няма

Необходими документи
1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване
/копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен/.
Списък с прикачени файлове:
2. Други документи
Списък с прикачени файлове:
3. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улълномощаване
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл