Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
От: *
ЕГН: *
Управител на: *
Адрес на управление: *
Код по Булстат: *
Телефон: *
Уважаема г-жо Кмет,

Притежавам лицензия (издадена ат МТС) №: *
Обръщам се към Вас с искане да ми бъде издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината за
броя МПС, съгласно списъка на регистрираните автомобили.
Дата: 06.02.2023 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 20 BGN 30 дни

Необходими документи
1. Удостоверение за регистрация *
Списък с прикачени файлове:
2. Списък на регистрираните автомобили *
Списък с прикачени файлове:
3. Заверени от превозвача копия на контролния талон *
към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
Списък с прикачени файлове:
4. Копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" *
Списък с прикачени файлове:
5. Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски
освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.
Списък с прикачени файлове:
6. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл