Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
от: *
ЕГН: *
Роден/а в гр./с.: *
Живущ/а в гр. /с./ : *
Квартал:
Улица:
Улица №:
Блок №:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Email: *
Телефон: *
ГОСПОДИН/Г-ЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание §1, т. 2 „в” от Допълнителна разпоредба на Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, желая да ми бъде издадено удостоверение УП-3 за осигурителен стаж
За периода от: *
до: *
За периода от:
до:
Работил/а/ съм като: *
в:*
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Копие от трудова книжка *
Списък с прикачени файлове:
2. Справка от Персоналния регистър на НОИ *
Списък с прикачени файлове:
3. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл