Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО
З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я
За ползване на социални услуги
От: *
ЕГН: *
Телефон: *
Електронна поща: *
1.Кандидат:
Име: *
ЕГН: *
Образование: *
Месторабота: *
Гражданство: *
Адрес:*
Телефон:
GSM:
На какъв език се говори в семейството: *
Владеете ли Български език добре: *
Религия: *
Съпруг/а:
Име: *
ЕГН: *
Образование: *
Месторабота: *
Гражданство: *
2. Желая да предоставям приемна грижа като: : *
3.Финансово и икономическо състояние:
Среден месечен доход на член от семейството (лв): *
Жилище: : *
Трудова заетост: *
Доходи от други източници: *
4.За какво дете бихте искали да се грижите:*
5.Непълнолетни деца живеещи в семейство:
Лице 1
Име:
Пол:
Гражданство:
Образование:
Връзка с кандидата:
Лице 2
Име:
Пол:
Гражданство:
Образование:
Връзка с кандидата:
Лице 3
Име:
Пол:
Гражданство:
Образование:
Връзка с кандидата:
6.Други членове на домакинството, включително съжителстващите на семейни начала с кандидата, пълнолетни синове и дъщери, живеещи в дома:
Лице 1
Име:
Пол:
Гражданство:
Образование:
Връзка с кандидата:
Лице 2
Име:
Пол:
Гражданство:
Образование:
Връзка с кандидата:
7. Индивидуални препоръки (Назовете двама поръчители, които могат да дадат информация за Вас.):
Поръчител 1
Име: *
Поръчител 1
Адрес: *
Телефон: *
Поръчител 2
Име: *
Поръчител 2
Адрес: *
Телефон: *
Поръчител 2
8. Причини, поради които кандидатствате за приемно семейство:*
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл