Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Общи
[2] Предоставяне на достъп до обществена информация
2 Административно-технически услуги Устройство на територията
[1989] Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
3 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
4 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
5 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
6 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
7 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
8 Гражданско състояние
[2056] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
9 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
10 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
11 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
12 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
13 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
14 Общинска собственост
[2095] Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
15 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
16 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
17 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
18 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
19 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
20 Административно-технически услуги Устройство на територията
Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок
21 Административно-технически услуги Устройство на територията
Издаване на разрешение на строеж на обекти,за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти
22 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес