Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
[2076] Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
2 ГРАО
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
3 МДТ
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси- чл. 110, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 14 и чл. 54)
4 МДТ
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс във връзка със Закона за местни данъци и такси чл.4, ал.1 и 3 и чл.9а, ал.1 и чл.9б)
5 МДТ
[2131] Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52)
6 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 във връзка с Гражданскопроцесуален кодекс - чл. 587)
7 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции  за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(чл. 62, ал.4 от ЗОС)
8 ТСУ
Удостоверение на основание чл.54а, ал.2 от ЗКИР
(чл.54а, ал.2 от ЗКИР)
9 ТСУ
Удостоверение на основание чл.116, ал.1 от ЗУТ
(чл.116, ал.1 от ЗУТ)
10 ТСУ
[2100] Разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи
(на осн. чл. 57 от ЗУТ)