Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти
3 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
4 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
5 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
6 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
7 ТСУ
[2100] Разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи
8 МДТ
[2131] Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
9 ТСУ
Удостоверение на основание чл.116, ал.1 от ЗУТ
10 ТСУ
Удостоверение на основание чл.54а, ал.3 от ЗКИР