Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Изборите за членове на Европейския парламент 2019 г.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Заяви
2 Изборите за членове на Европейския парламент 2019 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Заяви
3 Изборите за членове на Европейския парламент 2019 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди преди предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Заяви
4 ГРАО
Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
5 ГРАО
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
6 МДТ
Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси- чл. 110, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 14 и чл. 54)
Заяви
7 МДТ
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс във връзка със Закона за местни данъци и такси чл.4, ал.1 и 3 и чл.9а, ал.1 и чл.9б)
Заяви
8 МДТ
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52)
Заяви
9 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 във връзка с Гражданскопроцесуален кодекс - чл. 587)
Заяви
10 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции  за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(чл. 62, ал.4 от ЗОС)
Заяви
11 ТСУ
Удостоверение на основание чл.54а, ал.2 от ЗКИР
(чл.54а, ал.2 от ЗКИР)
Заяви
12 ТСУ
Удостоверение на основание чл.116, ал.1 от ЗУТ
(чл.116, ал.1 от ЗУТ)
Заяви
13 ТСУ
Разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи
(на осн. чл. 57 от ЗУТ)
Заяви