Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2076] Издавана на удостоверение за раждане - дубликат
2 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
3 Гражданско състояние
[2019] Издаване на препис – извлечение от акт за смърт
4 Гражданско състояние
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
5 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
6 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
7 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за родствени връзки
8 Услуги по устройство на територията
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
9 Услуги по устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
10 Услуги по устройство на територията
[2085] Издаване на удостоверение за законност на сгради
11 Услуги по устройство на територията
[2115] Отразяване в разписния лист(имотен регистър) към кадастрален план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му
12 Общинска собственост
Учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост
13 Търговия, туризъм, транспорт
Разрешение за промяна на работното време по искане на търговците
14 Местни данъци и такси
[2071] Издаване удостоверение за декларирани данни
15 Местни данъци и такси
[2091] Издаване удостоверение за платен данък върху наследство
16 Местни данъци и такси
[1998] Издаване удостоверение за данъчни задължения
17 Местни данъци и такси
[2396] Издаване удостоверение за данъчна оценка
18 Административно-техническо обслужване
[2134] Изготвяне образец УП-2
19 Административно-техническо обслужване
[2133] Изготвяне на образец УП-3