Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
2 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
3 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК за изборите на народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
4 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
5 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
6 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Завление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
7 Гражданско състояние
[2076] Издавана на удостоверение за раждане - дубликат
8 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
9 Гражданско състояние
[2019] Издаване на препис – извлечение от акт за смърт
10 Гражданско състояние
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
11 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
12 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
13 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за родствени връзки
14 Услуги по устройство на територията
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
15 Услуги по устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
16 Услуги по устройство на територията
[2085] Издаване на удостоверение за законност на сгради
17 Услуги по устройство на територията
[2115] Отразяване в разписния лист(имотен регистър) към кадастрален план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му
18 Общинска собственост
Учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост
19 Търговия, туризъм, транспорт
Разрешение за промяна на работното време по искане на търговците
20 Местни данъци и такси
[2071] Издаване удостоверение за декларирани данни
21 Местни данъци и такси
[2091] Издаване удостоверение за платен данък върху наследство
22 Местни данъци и такси
[1998] Издаване удостоверение за данъчни задължения
23 Местни данъци и такси
[2396] Издаване удостоверение за данъчна оценка
24 Административно-техническо обслужване
[2134] Изготвяне образец УП-2
25 Административно-техническо обслужване
[2133] Изготвяне на образец УП-3