Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издавана на удостоверение за раждане - дубликат
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на препис – извлечение от акт за смърт
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родствени връзки
Заяви
8 Услуги по устройство на територията
Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
Заяви
9 Услуги по устройство на територията
Издаване на удостоверение за търпимост
Заяви
10 Услуги по устройство на територията
Издаване на удостоверение за законност на сгради
Заяви
11 Услуги по устройство на територията
Отразяване в разписния лист(имотен регистър) към кадастрален план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му
Заяви
12 Общинска собственост
Учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост
Заяви
13 Търговия, туризъм, транспорт
Разрешение за промяна на работното време по искане на търговците
Заяви
14 Местни данъци и такси
Издаване удостоверение за декларирани данни
Заяви
15 Местни данъци и такси
Издаване удостоверение за платен данък върху наследство
Заяви
16 Местни данъци и такси
Издаване удостоверение за данъчни задължения
Заяви
17 Местни данъци и такси
Издаване удостоверение за данъчна оценка
Заяви
18 Административно-техническо обслужване
Изготвяне образец УП-2
Заяви
19 Административно-техническо обслужване
Изготвяне на образец УП-3
Заяви