Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението)
2 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2056] Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
(Закон за гражданската регистрация; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси)
3 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението)
4 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2104] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението)
5 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси)
6 ТСУ
[2018] Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
(Закон за кадастъра и имотния регистър)
7 ТСУ
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Закон за устройство на територията)
8 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Закон за устройство на територията)
9 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Закона за местните данъци и такси)
10 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси)
11 Местни данъци и такси
[2396] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
(Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси)
12 Кадастър
[2119] Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(Закон за местните данъци и такси)