Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
Заяви
2 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Заяви
3 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
4 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за правно ограничение
Заяви
5 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Заяви
6 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Заяви
7 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина
Заяви
8 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
Заяви
9 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Заяви
10 Регистър на населението
Искане за издаване на удостоверение за наследници
Заяви
11 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж
Заяви
12 Общинска собственост
Заявление за прекратяване на съсобственост с общината за имот/урегулиран поземлен имот/
Заяви
13 Общинска собственост
Заявление за заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот
Заяви
14 Общинска собственост
Заявление за придобиване право на собственост на основание чл.35, ал.3
Заяви
15 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от АДС/АОС/ на имот
Заяви
16 Общинска собственост
Заявление за отписване на имот от регистрите за общинска собственост
Заяви
17 Общинска собственост
Молба за издаване на удостоверение, че даден недвижим имот не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
Заяви
18 ТСУ
Заявление за издаване на скица
Заяви
19 ТСУ
Заявление за презаверяване на скица
Заяви
20 ТСУ
Заявление за проверка на изпълнение на строеж
Заяви
21 ТСУ
Заявление за комисия, освидетелстваща самосрутващ се строеж
Заяви
22 ТСУ
Заявление за удостверение за констатиране на факти или обстоятелства
Заяви
23 ТСУ
Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи
Заяви
24 ТСУ
Заявление за съгласуване и одобряване на проект за поставяне
Заяви
25 Екология
Издаване на разрешение за преместване на дървета
Заяви
26 Екология
Издаване на разрешение за кастрене на дървета
Заяви
27 Екология
Издаване на разрешение за отсичане на дървета
Заяви