Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
2 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
3 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
4 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
5 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
6 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
7 ГРАО
[2079] Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
8 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
9 ГРАО
[2107] Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
10 Гражданско състояние
[2108] Удостоверение за правно ограничение
11 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
12 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
13 Гражданско състояние
[2138] Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
14 Общинска собственост
Заявление за прекратяване на съсобственост с общината за имот/урегулиран поземлен имот/
15 Общинска собственост
Заявление за заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот
16 Общинска собственост
Заявление за придобиване право на собственост на основание чл.35, ал.3
17 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от АДС/АОС/ на имот
18 Общинска собственост
Молба за издаване на удостоверение, че даден недвижим имот не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
19 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж
20 Екология
Издаване на разрешение за преместване на дървета
21 Екология
Издаване на разрешение за кастрене на дървета
22 Екология
Издаване на разрешение за отсичане на дървета
23 ТСУ
Заявление за презаверяване на скица
24 ТСУ
Заявление за проверка на изпълнение на строеж
25 ТСУ
Заявление за комисия, освидетелстваща самосрутващ се строеж
26 ТСУ
Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи
27 ТСУ
Заявление за съгласуване и одобряване на проект за поставяне
28 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
29 Тестови услуги
Тестова услуга