Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Регистър на населението
[2109] Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
2 Регистър на населението
[2075] Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
3 Регистър на населението
[2036] Искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
4 Регистър на населението
[2108] Искане за издаване на удостоверение за правно ограничение
5 Регистър на населението
[2092] Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
6 Регистър на населението
[2138] Искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
7 Регистър на населението
[2017] Искане за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина
8 Регистър на населението
[2079] Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
9 Регистър на населението
[2107] Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
10 Регистър на населението
[2016] Искане за издаване на удостоверение за наследници
11 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж
12 Общинска собственост
Заявление за прекратяване на съсобственост с общината за имот/урегулиран поземлен имот/
13 Общинска собственост
Заявление за заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот
14 Общинска собственост
Заявление за придобиване право на собственост на основание чл.35, ал.3
15 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от АДС/АОС/ на имот
16 Общинска собственост
[1988] Заявление за отписване на имот от регистрите за общинска собственост
17 Общинска собственост
Молба за издаване на удостоверение, че даден недвижим имот не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
18 ТСУ
[2027] Заявление за издаване на скица
19 ТСУ
Заявление за презаверяване на скица
20 ТСУ
Заявление за проверка на изпълнение на строеж
21 ТСУ
Заявление за комисия, освидетелстваща самосрутващ се строеж
22 ТСУ
[2119] Заявление за удостверение за констатиране на факти или обстоятелства
23 ТСУ
Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи
24 ТСУ
Заявление за съгласуване и одобряване на проект за поставяне
25 Екология
Издаване на разрешение за преместване на дървета
26 Екология
Издаване на разрешение за кастрене на дървета
27 Екология
Издаване на разрешение за отсичане на дървета