Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
2 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
3 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
4 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
5 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
6 Устройство на територията
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
7 Търговия, туризъм и транспорт
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
8 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
9 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
10 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
11 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
12 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
13 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
14 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
15 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
16 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
17 Гражданско състояние
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние