Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[1997] Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 12 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
2 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2109] Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
(Административнопроцесуален кодекс; чл. 24 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР); чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ); чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 5 и чл. 13, ал. 1 от Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; чл. 35, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
3 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2076] Искане за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
4 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2075] Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 8 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
5 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2037] Искане за издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(чл. 4-12 от Семейния кодекс (СК) чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
6 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
((чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
7 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
((чл. 40, ал. 1, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
8 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
((чл. 24, ал. 2, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР),чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 /за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
9 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
((чл. 24, ал. 2, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 /за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1, т. 17 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
10 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
((чл. 24, ал. 2, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 /за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
11 Гражданска регистрация и гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
((чл. 88, ал. 3 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1, т. 20 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
12 Други
[2] Достъп до обществена информация
(чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ))
13 Стопански дейности
[2088] Категоризация на заведения за хранене и развлечения
(чл. 129, ал. 1 от ЗТ; Таксите се събират по Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма чл.2, ап. 1, т.4)
14 Технически услуги
[2517] Заверяване на преписи от документи и копия на планове и документация към тях
(Закон за устройство на територията (ЗУТ); Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИP) ; Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
15 Технически услуги
[2119] Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
((Административнопроцесуален кодекс (АПК), Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), ЗСПЗЗ и чл. 31, т. 6 и чл. 33, ал. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй))
16 Технически услуги
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
((§.16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, Устройствен правилник на общинска администрация Козлодуй, Приложение № 1, раздел ІІІ, т. 20 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
17 Технически услуги
[2083] Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
((Административнопроцесуален кодекс (АПК), чл. 140 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 9 и чл. 107, т. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 5 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Наредба № 4 от 21 май 2001 г.), и чл.31, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
18 Технически услуги
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти (за разкопаване на улични и тротоарни настилки и др.)
((чл. 147, 148 и 153 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 107, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Приложение № 1, раздел ІІІ, т. 7 от Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй))
19 Технически услуги
[2519] Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
((Устройствен правилник на общинска администрация Козлодуй и Приложение № 1, раздел ІІІ, т.22 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
20 Технически услуги
Вписване в масив "Търговски обекти" на уведомления за упражняване на търговска дейност
(Чл. 3 – чл. 6 от Наредба № 3 на общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй)
21 Технически услуги
Подаване на справка-декларация за настанените туристи и реализираните от тях нощувки в местата за настаняване
((чл. 116, ал. 7, т. 2 от Закона за туризма , чл. 61р, чл. 61с от Закона за местните данъци и такси и Приложение № 1, раздел V, т.3 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
22 Технически услуги
[2069] Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери на автомобилите
((чл. 21, ал. 1, т. 16 и чл. 25, ал.5 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта, Приложение № 1, раздел V, т. 18 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
23 Технически услуги
[2027] Издаване на скица за недвижим имот
((Административнопроцесуален кодекс (АПК), Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР), Закона за администрацията (ЗА), чл. 31, т.1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
24 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
25 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
26 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 и Приложение №1, раздел VІ, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
27 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на копие от подадена данъчна декларация
((Закон за местните данъци и такси - чл. 110 ал. 1, т. 13 и Приложение №1, раздел VІ, т. 8 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
28 Местни данъци и такси
[2131] Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 и Приложение №1, раздел VІ, т. 14 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
29 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци
((Закон за местните данъци и такси - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 6, ал. 1, б. \"а\" и Приложение №1, раздел VІ, т. 6 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
30 Местни данъци и такси
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битовите отпадъци
(Закон за местните данъци и такси - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 6, ал. 1, б. \"а\" и Приложение №1, раздел VІ, т. 15 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй)