Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 12 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
2 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
(Административнопроцесуален кодекс; чл. 24 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР); чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ); чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 5 и чл. 13, ал. 1 от Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; чл. 35, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
3 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
4 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 8 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
5 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(чл. 4-12 от Семейния кодекс (СК) чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
6 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
((чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
7 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
((чл. 40, ал. 1, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
8 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
((чл. 24, ал. 2, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР),чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 /за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
9 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
((чл. 24, ал. 2, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 /за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1, т. 17 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
10 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
((чл. 24, ал. 2, и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 /за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
11 Гражданска регистрация и гражданско състояние
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
((чл. 88, ал. 3 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1, т. 20 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
12 Други
Достъп до обществена информация
(чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ))
Заяви
13 Стопански дейности
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
(чл. 129, ал. 1 от ЗТ; Таксите се събират по Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма чл.2, ап. 1, т.4)
Заяви
14 Технически услуги
Заверяване на преписи от документи и копия на планове и документация към тях
(Закон за устройство на територията (ЗУТ); Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИP) ; Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
15 Технически услуги
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
((Административнопроцесуален кодекс (АПК), Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), ЗСПЗЗ и чл. 31, т. 6 и чл. 33, ал. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй))
Заяви
16 Технически услуги
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
((§.16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, Устройствен правилник на общинска администрация Козлодуй, Приложение № 1, раздел ІІІ, т. 20 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
17 Технически услуги
Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
((Административнопроцесуален кодекс (АПК), чл. 140 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 9 и чл. 107, т. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 5 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Наредба № 4 от 21 май 2001 г.), и чл.31, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
18 Технически услуги
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти (за разкопаване на улични и тротоарни настилки и др.)
((чл. 147, 148 и 153 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 107, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Приложение № 1, раздел ІІІ, т. 7 от Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй))
Заяви
19 Технически услуги
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
((Устройствен правилник на общинска администрация Козлодуй и Приложение № 1, раздел ІІІ, т.22 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
20 Технически услуги
Вписване в масив "Търговски обекти" на уведомления за упражняване на търговска дейност
(Чл. 3 – чл. 6 от Наредба № 3 на общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй)
Заяви
21 Технически услуги
Подаване на справка-декларация за настанените туристи и реализираните от тях нощувки в местата за настаняване
((чл. 116, ал. 7, т. 2 от Закона за туризма , чл. 61р, чл. 61с от Закона за местните данъци и такси и Приложение № 1, раздел V, т.3 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
22 Технически услуги
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери на автомобилите
((чл. 21, ал. 1, т. 16 и чл. 25, ал.5 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта, Приложение № 1, раздел V, т. 18 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
23 Технически услуги
Издаване на скица за недвижим имот
((Административнопроцесуален кодекс (АПК), Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР), Закона за администрацията (ЗА), чл. 31, т.1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
24 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
25 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй))
Заяви
26 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 и Приложение №1, раздел VІ, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
27 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
((Закон за местните данъци и такси - чл. 110 ал. 1, т. 13 и Приложение №1, раздел VІ, т. 8 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
28 Местни данъци и такси
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 и Приложение №1, раздел VІ, т. 14 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
29 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци
((Закон за местните данъци и такси - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 6, ал. 1, б. \"а\" и Приложение №1, раздел VІ, т. 6 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
Заяви
30 Местни данъци и такси
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битовите отпадъци
(Закон за местните данъци и такси - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 6, ал. 1, б. \"а\" и Приложение №1, раздел VІ, т. 15 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй)
Заяви