Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
(Чл. 24 ал. 2; чл.106 ал.1 т.1 от Закона за гражданската регистрация)
2 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Чл. 45 и чл.88 ал.1 от Закона за гражданската регистрация; Наредба № 11 на ОбС Крушари)
3 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Чл. 88 ал.1 от Закона за гражданска регистрация)
4 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданска регистрация)
5 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за родствени връзки
(Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация)
6 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Чл. 24 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация и Наредба №11 на ОбС Крушари)
7 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация)
8 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечения от съставени актове
(Закона за гражданската регистрация и наредба №11 на ОбС Крушари)
9 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
10 ТСУ
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
11 ТСУ
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
12 ТСУ
[2027] Издаване на скица за недвижим имот
13 ТСУ
[2112] Издаване на разрешение за строеж след одобрен и оценен инвестиционен проект по чл.143, 144, 145 и 148 от ЗУТ
14 ТСУ
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
15 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
16 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3