Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
(Чл. 24 ал. 2; чл.106 ал.1 т.1 от Закона за гражданската регистрация)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Чл. 45 и чл.88 ал.1 от Закона за гражданската регистрация; Наредба № 11 на ОбС Крушари)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Чл. 88 ал.1 от Закона за гражданска регистрация)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданска регистрация)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родствени връзки
(Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Чл. 24 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация и Наредба №11 на ОбС Крушари)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечения от съставени актове
(Закона за гражданската регистрация и наредба №11 на ОбС Крушари)
Заяви
9 ТСУ
Издаване на удостоверение за търпимост
Заяви
10 ТСУ
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Заяви
11 ТСУ
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Заяви
12 ТСУ
Издаване на скица за недвижим имот
Заяви
13 ТСУ
Издаване на разрешение за строеж след одобрен и оценен инвестиционен проект по чл.143, 144, 145 и 148 от ЗУТ
Заяви
14 ТСУ
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
Заяви
15 Други
Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
Заяви
16 Други
Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
Заяви