Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(чл.24 ал.2 и чл.106 от Закон за гражданската регистрация. Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.13 и чл.14)
Заяви
9 Гражданско състояние
Препис - извлечение от акт за смърт - за първи път
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. Второ)
Заяви
10 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
12 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.)
Заяви
13 Туризъм
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за...)
Заяви
14 Туризъм
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
(чл. 12 т. 4 от Закона за туризма, чл. 128 от Закона за туризма)
Заяви
15 Общинска собственост
Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижим имот
(Закон за общинската собственост, - чл. 62, ал. 4)
Заяви
16 Общинска собственост
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
(чл.62, ал.2 от Закона за общинската собственост)
Заяви
17 Общинска собственост
Удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот
(Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4)
Заяви
18 Общинска собственост
Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове
Заяви