Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
3 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
4 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
5 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
6 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
7 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
8 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
9 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
10 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
11 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
12 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
13 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
14 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
15 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
16 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
17 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
18 Местни данъци и такси
[2393] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
19 Местни данъци и такси
[2395] Издаване на данъчна оценка по чл.264,ал1 от ДОПК
20 Местни данъци и такси
[2396] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство