Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
3 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
4 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
5 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
6 Търговия, туризъм и транспорт
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
7 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
8 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
9 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
10 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
11 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
12 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
13 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
14 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
15 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
16 МДТ
Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ
17 МДТ
Искане за издаване на документ за данъчни задължения
18 Общинска собственост
Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
19 Общинска собственост
Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
20 Гражданско състояние
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние