Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги
Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
2 Административни услуги
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
3 Административни услуги
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
4 Административни услуги
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
Заяви
5 Административни услуги
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15)
Заяви
6 Административни услуги
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16)
Заяви
7 Административни услуги
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18)
Заяви
8 ТСУ
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
9 ТСУ
Издаване на удостоверение за търпимост
Заяви
10 ТСУ
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Заяви
11 ТСУ
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Заяви
12 ТСУ
Издаване на скица на недвижим имот
Заяви
13 ТСУ
Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
Заяви
14 ТСУ
Издаване удостоверение за административен адрес
Заяви
15 Местни данъци и такси
Искане за издаване на документи
(Чл.3, чл.14, ал.1, чл.41, във връзка с чл.29, ал.1, чл.110, ал.1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ)
Заяви
16 Местни данъци и такси
Издаване на данъчна оценка по Приложение 2 от ЗМДТ
Заяви
17 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Заяви
18 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс във връзка със Закона за местни данъци и такси чл.4, ал.1 и 3 и чл.9а, ал.1 и чл.9б)
Заяви
19 Местни данъци и такси
Издаване на данъчна оценка по чл.264,ал1 от ДОПК
Заяви
20 Местни данъци и такси
Подаване да данъчна декларация
Заяви