Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Избори за народни представители на 4 април 2021 г
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
2 Избори за народни представители на 4 април 2021 г
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
3 Избори за народни представители на 4 април 2021 г
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
4 Избори за народни представители на 4 април 2021 г
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК
(чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
5 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
6 Административни услуги
[18487] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
7 Административни услуги
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
8 Административни услуги
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
9 Административни услуги
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15)
10 Административни услуги
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16)
11 Административни услуги
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18)
12 ТСУ
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
13 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
14 ТСУ
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
15 ТСУ
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
16 ТСУ
[2027] Издаване на скица на недвижим имот
17 ТСУ
[2083] Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
18 ТСУ
[2018] Издаване удостоверение за административен адрес
19 Местни данъци и такси
Искане за издаване на документи
(Чл.3, чл.14, ал.1, чл.41, във връзка с чл.29, ал.1, чл.110, ал.1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ)
20 Местни данъци и такси
[2396] Издаване на данъчна оценка по Приложение 2 от ЗМДТ
21 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
22 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.87 ал.6 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс във връзка със Закона за местни данъци и такси чл.4, ал.1 и 3 и чл.9а, ал.1 и чл.9б)
23 Местни данъци и такси
[2395] Издаване на данъчна оценка по чл.264,ал1 от ДОПК
24 Местни данъци и такси
Подаване да данъчна декларация