Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2 Гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
3 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
4 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
5 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
6 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
7 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
8 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
9 Гражданско състояние
[2110] Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
10 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти