Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
2 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
3 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;Нар. № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 13 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
4 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
5 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
6 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
7 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
8 Гражданско състояние
[2108] Издаване на удостоверение за правно ограничение
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) – чл.25, ал.1, т.1 ; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
9 Гражданско състояние
[2138] Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
(Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. – чл.19. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
10 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6 и т.11; Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. – чл.20. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
11 Гражданско състояние
[2073] Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
(Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 21. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
12 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.96 и 99 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1 ; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23 и чл. 25. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
13 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.95 и чл.98 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал. 1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.12 г. за издаване на удостоверения въз основа на РН - чл.22 и чл. 24. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
14 Гражданско състояние
[2056] Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1 /чл. 24 във вр. с чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 /т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.22, ал. 1 и чл.24. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
15 Гражданско състояние
[2104] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т.1 / чл.24, във вр. с.чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 / т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.23, ал.1 и чл.25. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
16 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. Второ. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
17 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
18 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за раждане
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
19 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 и чл. 88, ал.4; Закон за местните данъци и такси, чл.110, ал.1, т.3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
20 ТСУ
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
(Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.4, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
21 ТСУ
[1990] Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(Закон за устройство на територията - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)
22 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
23 ТСУ
[2018] Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
(Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 27, ал.1, т.1; §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, §4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево.)
24 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4.)
25 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4.)
26 Общинска собственост
[2095] Справки по актовите книги и издаване на заверени копия на документи относно общинска собственост
(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
27 Общинска собственост
[2105] Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
(Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища)
28 МДТ
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(„Закон за местните данъци и такси“, Приложение № 1 към чл. 47, ал.1 от Наредбата на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси)
29 МДТ
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(„Данъчно-осигурителен процесуален кодекс“, „ Закон за местните данъци и такси“ , Приложение № 1 към чл. 47, ал.1 от Наредбата на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси)
30 Туризъм
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
(Закон за туризма – чл.12, т.4, чл.128, т.2 и чл.130, т.7; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
31 Туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (хотели, мотели)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
32 Туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
33 Туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
34 Транспорт
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
(Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници – чл.24)