Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;Нар. № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 13 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за правно ограничение
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) – чл.25, ал.1, т.1 ; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
9 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
(Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. – чл.19. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
10 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6 и т.11; Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. – чл.20. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
(Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 21. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
12 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.96 и 99 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1 ; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23 и чл. 25. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.95 и чл.98 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал. 1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.12 г. за издаване на удостоверения въз основа на РН - чл.22 и чл. 24. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1 /чл. 24 във вр. с чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 /т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.22, ал. 1 и чл.24. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
15 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т.1 / чл.24, във вр. с.чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 / т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.23, ал.1 и чл.25. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
16 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. Второ. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
17 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
18 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за раждане
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
19 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 и чл. 88, ал.4; Закон за местните данъци и такси, чл.110, ал.1, т.3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
20 ТСУ
Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
(Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.4, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
21 ТСУ
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(Закон за устройство на територията - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)
Заяви
22 ТСУ
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
23 ТСУ
Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
(Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 27, ал.1, т.1; §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, §4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево.)
Заяви
24 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4.)
Заяви
25 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4.)
Заяви
26 Общинска собственост
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия на документи относно общинска собственост
(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево)
Заяви
27 Общинска собственост
Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
(Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища)
Заяви
28 МДТ
Издаване на удостоверение за декларирани данни
(„Закон за местните данъци и такси“, Приложение № 1 към чл. 47, ал.1 от Наредбата на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси)
Заяви
29 МДТ
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(„Данъчно-осигурителен процесуален кодекс“, „ Закон за местните данъци и такси“ , Приложение № 1 към чл. 47, ал.1 от Наредбата на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси)
Заяви
30 Туризъм
Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
(Закон за туризма – чл.12, т.4, чл.128, т.2 и чл.130, т.7; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
31 Туризъм
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (хотели, мотели)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
32 Туризъм
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
33 Туризъм
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
34 Транспорт
Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
(Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници – чл.24)
Заяви