Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административно-технически услуги Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
(Закон за общинската собственост)
2 Гражданска регистрация и актосъставяне
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
3 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена)
4 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2033] Възстановяване или промяна на име
(Закон за гражданската регистрация)
5 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
6 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
7 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
8 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
9 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация; Закона за семейни помощи за деца; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
10 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
11 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2076] Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
12 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
13 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за правно ограничение
14 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
15 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2110] Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
(Закон за гражданската регистрация; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа; Закон за местните данъци и такси)
16 Гражданска регистрация и актосъставяне
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); Закон за местните данъци и такси)
17 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
(Закон за кадастъра и имотния регистър)
18 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Закон за устройство на територията)
19 Транспорт
[2012] Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
(Закон за движението по пътищата)
20 Търговия, туризъм и транспорт
[2035] Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
(Закон за местното самоуправление и местната администрация)
21 Устройство на територията
[2112] Издаване на разрешение за строеж
(Закон за устройство на територията)
22 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за МДТ
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Закона за местните данъци и такси)
23 Реклама
[2100] Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
(Закон за устройство на територията)
24 Местни данъци и такси
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
(чл.87, ал.11 от ДОПК)
25 Местни данъци и такси
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.10 от ДОПК
(чл.87, ал.10 от ДОПК)
26 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси)
27 Местни данъци и такси
[2091] Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
(Закон за местните данъци и такси)
28 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на копие от подадена данъчна декларация
(Закон за местните данъци и такси)
29 Местни данъци и такси
[2131] Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси)
30 Местни данъци и такси
[2396] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
(Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси)
31 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Свиленград
(: Приложение № 2 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги на Община Свиленград)
32 Зелена система
[1996] Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
(Закон за опазване на селскостопанското имущество)