Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
2 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена)
Заяви
3 Гражданска регистрация и актосъставяне
Възстановяване или промяна на име
(Закон за гражданската регистрация)
Заяви
4 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
5 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
6 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
7 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
8 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация; Закона за семейни помощи за деца; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
9 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
10 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
11 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
12 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Заяви
13 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
14 Гражданска регистрация и актосъставяне
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
(Закон за гражданската регистрация; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
15 Гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); Закон за местните данъци и такси)
Заяви
16 Административно-технически услуги Общинска собственост
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
(Закон за общинската собственост)
Заяви
17 Устройство на територията
Издаване на скици за недвижими имоти
(Закон за кадастъра и имотния регистър)
Заяви
18 Устройство на територията
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Закон за устройство на територията)
Заяви
19 Транспорт
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
(Закон за движението по пътищата)
Заяви
20 Устройство на територията
Издаване на разрешение за строеж
(Закон за устройство на територията)
Заяви
21 Търговия, туризъм и транспорт
Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
(Закон за местното самоуправление и местната администрация)
Заяви
22 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за МДТ
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Закона за местните данъци и такси)
Заяви
23 Реклама
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
(Закон за устройство на територията)
Заяви
24 Местни данъци и такси
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
(чл.87, ал.11 от ДОПК)
Заяви
25 Местни данъци и такси
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.10 от ДОПК
(чл.87, ал.10 от ДОПК)
Заяви
26 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси)
Заяви
27 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
(Закон за местните данъци и такси)
Заяви
28 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
(Закон за местните данъци и такси)
Заяви
29 Местни данъци и такси
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
(Закон за местните данъци и такси)
Заяви
30 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
(Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси)
Заяви
31 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Свиленград
(: Приложение № 2 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги на Община Свиленград)
Заяви
32 Зелена система
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
(Закон за опазване на селскостопанското имущество)
Заяви